Sosiaalipolitiikka

1. Vihreät eivät välitä köyhistä ja syrjäytyneistä

Vastaus:

* Pitkäaikaistyöttömyys ja nuorisotyöttömyys ovat köyhyyden ja syrjäytymisen tärkeimpiä syitä. Vihreiden keskeiset tavoitteet, vihreä verouudistus ja perustuloon perustuva sosiaaliturvauudistus, tekevät työn tekemisestä ja teettämisestä aikaisempaa kannattavampaa. Perustulo parantaisi erityisesti vähemmän koulutettujen ihmisten työllistymisen mahdollisuuksia. Toisin sanoen vihreiden esittämät uudistukset parantaisivat tehokkaasti nimenomaan nyt huonoimmassa asemassa olevien ihmisten mahdollisuuksia.
* On totta, että on vaikea muuttaa sosiaaliturva työhön kannustavaksi ja samalla kuitenkin taata toimeentuloturvan vähimmäistaso kaikille ihmisille. Vihreät esittävät sosiaaliturvan uudenlaista työnjakoa siten, että työkykyisille ihmisille maksettavaa tukea jonkin verran pienennettäisiin nykyisestä. Tarkoituskaan ei ole, että he eläisivät pelkällä sosiaalituella, vaan tukien ja omien ansiotöiden yhdistelmällä. Nykytasoinen toimeentulotuki säilytettäisiin tarveharkintaisena niitä ihmisiä varten, jotka eivät syystä tai toisesta voi tehdä työtä.
* Vihreiden esittämä perustulomalli tekisi elämän turvallisemmaksi ja inhimillisemmäksi niille, jotka elävät pätkätöiden ja osa-aikaisten töiden varassa.
* Vihreiden perustulomalli ei tarkoita luopumista ansiosidonnaisista etuuksista, kuten työeläkkeistä, sairaus- ja äitiyspäivärahoista sekä ansiosidonnaisista työttömyyskorvauksista.
* Vihreät ovat monissa kunnissa olleet ratkaisemassa lisäresursseja terveyskeskuksille ja sosiaalivirastoille. Nämä palvelut auttavat erityisesti juuri niitä, joilla ei ole varaa yksityislääkäreihin ja vastaaviin.
* Vihreät eivät ole yhtyneet oikeiston vaatimuksiin työntekijöiden asemaa huonontavista muutoksista työehtosopimusjärjestelmään. Varsinkaan nuoria työntekijöitä ei voi työmarkkinoilla jättää vaille työehtosopimusten suojaa.
* Vihreät ovat aina tuloveron alennusten yhteydessä tiukasti vaatineet niiden kohdentamista pienituloisille.

2. Vihreät romuttivat kansaneläkkeen.

Vastaus:

* Hallitusneuvotteluissa vuonna 1995 vihreät saivat lapsiperheiden tukiin kohdistuvia leikkauksia pienennettyä 800 milj. mk:lla. Tämä summa otettiin pois pääasiassa suurimpia työeläkkeitä saavien kansaneläkkeen pohjaosasta, jota pienennettiin 60 mk:lla 360 mk:aan. Myöhemmin sosiaali- ja terveysministeriö esitti suurempaa leikkausta kansaneläkkeen pohjaosaan, ja tällä rahalla eläkkeisiin palautettiin aiemmin leikatut indeksikorotukset. Muutoksen jälkeen ne, joiden työeläke on yli 5000 mk/kk, eivät enää saa lainkaan kansaneläkettä. Vasemmisto on laajalti levittänyt valheellista huhua, että pohjaosan leikkaus olisi tapahtunut "vihreiden vaatimuksesta".
* Ne, joiden työeläke on hyvin pieni tai nolla, saavat entisen suuruista kansaneläkettä.

3. Miksi eläkeläisen kannattaisi äänestää vihreitä? Ansiotulojen verotuksen keventäminen ei eläkeläisiä auta, mutta sähkölasku nousee silti.

Vastaus:

* Sähkölasku saattaa kyllä nousta, mutta eläkkeet on sidottu indeksiin. Jos sähkölasku nousee, elinkustannusindeksi nousee ja eläkkeet nousevat.
* Toisaalta sellaisten hyödykkeiden hinnat, joiden tuotannossa käytetään runsaasti ihmistyövoimaa vastaavasti laskevat. Tällaisia ovat elintarvikkeet ja erityisesti henkilökohtaiset palvelut, kuten parturi/kampaamopalvelut, erilaiset hoiva- ja siivouspalvelut, korjaus-, remontti- ja huoltopalvelut jne. Ikäihmiset käyttävät näitä palveluja muuta väestöä enemmän.
* Sähkölaskun nousemista voi kukin omalla toiminnallaan hiukan säädellä yrittämällä omaksua sähköä säästäviä elämäntapoja, mikä sinänsä on viisautta ympäristönkin kannalta.
* Monet ikääntyneet ihmiset ovat kiitelleet vihreitä siitä, että me pidämme lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioita erityisen tärkeinä: kyseessähän on myös heidän lastensa hyvinvointi.
* Vihreät ovat monissa kunnissa olleet ratkaisemassa lisäresursseja vanhusten hoitoon ja kiinnittäneet huomiota hoitopalveluiden monipuolisuuteen.
* Ministeri Soininvaaran aikana sosiaali- ja terveysministeriössä valmisteltiin kriteerit vanhustenhoidon laatukriteereiksi. Ne toimivat ohjeena kunnille.

4. Mitä annettavaa vihreillä on perheille?

Vastaus:

* Perheiden hyvinvointi on vihreille tärkeää. Perheistä puhuttaessa on nähtävä ydinperhemallin rajallisuus: perheet ovat monenlaisia, ja lasten lähipiiriin kuuluu myös ydinperheen ulkopuolisia aikuisia. Ensisijainen kasvatusvastuu on perheellä ja vanhemmilla. Yhteiskunnan tehtävä on luoda edellytyksiä sille, että perheet voisivat hyvin.
* Hallituksessa ja eduskunnassa vihreät ovat pitäneet lapsiperheiden puolta. Lipposen ensimmäisen hallituksen leikkauspäätöksissä saimme pienennettyä lapsiperheiden tukiin kohdistuneita leikkauksia 800 miljoonalla markalla. Olimme mukana rintamassa, jonka ansiosta päivähoitolain viimeinen vaihe tuli voimaan säästöistä huolimatta, eli lapsiperheet saivat oikeuden joko kotihoidon tukeen tai päivähoitopaikkaan.
* Päivähoidossa vihreät kannattavat päivähoitomallien monipuolisuutta ja laajaa valinnanvapautta perheille. Monilla paikkakunnilla maksetaankin vihreiden aloitteesta korotettua kotihoidontukea (mm. Helsinki-lisä), jotta valinnanvapaus olisi mahdollista myös käytännössä. Olemme myös esittäneet kotihoidon tuen tason korottamista nykyisestä, jotta myös kotihoidosta tulisi todellinen vaihtoehto päivähoidolle.
* Ajoimme johdonmukaisesti 6-vuotiaiden esiopetuksen toteuttamista koko maassa ja tämä uudistus saatiinkin voimaan vuoden 2001 alusta lähtien. Vihreät haluavat myös kehittää nuorimpien koululaisten aamu- ja iltapäivähoitoa.
* Vihreiden ajama työajan lyhentäminen ja työn jakaminen toisivat työn ja perhe-elämän yhdistämiseen enemmän vaihtoehtoja.
* Ongelma-asuinalueiden syntyminen pitää estää kaavoituksella ja asuntopolitiikalla. Ongelma-alueiden päiväkodeissa ja kouluissa tarvitaan tavallista enemmän opettajia ja muuta henkilökuntaa.
* Vihreät olivat aktiivisesti mukana luomassa järjestelmää, jossa perheet saavat verohelpotuksen kotitalouden hyväksi teetettävästä työstä.
* Vanhemmuudesta koituvat kustannukset tulisi jakaa kaikkien työnantajien kesken, jotta nämä eivät kuormittaisi yksin naisvaltaisia aloja.
* Vihreät ovat esittäneet, että yhden tulonsaajan perheissä puolisoita voitaisiin tilapäisesti verottaa ikään kuin tulo olisi kahden henkilön ansaitsema. Edellytyksenä olisi, että perheessä on alle kouluikäisiä lapsia ja että myös näiltä vuosilta kertyvä työeläke jaetaan puolisoiden kesken.
* Tuimme voimakkaasti lakia samaa sukupuolta olevien parien oikeudesta rekisteröidä parisuhteensa. Vihreä liitto on pitkään vaatinut sisäisen adoption sallimista samaa sukupuolta oleville pareille. Sisäinen adoptio vahvistaisi lapsen juridista ja taloudellista asemaa ja edistäisi yhteiskunnan hyväksyntää ja tukea perheille, mikä olisi myös lasten edun mukaista. Tuemme myös samaa sukupuolta olevien parien oikeutta adoptioon ja hedelmöityshoitoihin.
* Adoptiolasten vanhemmilla tulee olla samat oikeudet vanhempainlomaan kuin biologisilla vanhemmilla. Avopareilla tulee olla oikeus adoptioon. Vihreät saivat hallituksessa läpi yhteiskunnan tuen ulkomailta tapahtuvaan lapsen adoptioon.
* Vihreät kannattavat lapsiasiainvaltuutetun viran perustamista seuraamaan lasten aseman ja oikeuksien kehittymistä.
* Vammaisten ja heidän perheenjäsentensä koulutus-, kuntoutus- ja tukipalveluita on parannettava.

5. Vihreät ajavat aina vaan lapsiperheiden asiaa ja unohtavat muut.

Vastaus:

* Lapsiperheiden ongelmat ovat vihreille tärkeitä, mutta on liioiteltua väittää, että muut olisi unohdettu! Vihreiden sosiaalipolitiikan ytimessä eivät ole pelkästään perhepoliittiset edut vaan myös esimerkiksi perustulo ja opiskelijoiden toimeentulo.
* On varmasti niin, että puolueen toimijoiden painotukset ovat iän karttuessa ja perheiden perustamisen myötä muuttuneet. Siksi onkin tärkeää, että vihreissä on toimijoita kaikista ikäryhmistä ja ammateista, niin perheellisiä kuin perheettömiäkin.
* Useimmat vihreiden ajamat asiat, esimerkiksi ympäristökysymykset, vähemmistöjen oikeudet, kaupunkisuunnittelu tai hyvä terveydenhuolto, ovat kaikkien yhteinen etu.
* Esimerkiksi market-kehityksen vastustaminen on tärkeää kaikkien autottomien ja liikuntarajoitteisten palvelujen turvaamisen kannalta mutta myös vanhusten ja yksin asuvien sinkkujen kannalta, koska heidän kertaostoksensa ovat niin pieniä, ettei pitkässä markettireissussa ole järkeä.
* Vihreät ovat vuokra-asuntojen ja yhteisöasumismallien puolestapuhujia. Asumiskustannukset ovatkin yksin elävillä korkeammat kuin perheillä, kaupunkien vuokrayksiöt ovat hyvin kalliita ja vaikeasti saatavilla. Riittävä sosiaalinen asuntotuotanto pitäisi hinnat kurissa.

6. Miten vihreät haluaisivat rahoittaa lasten iltapäivähoidon?

Vastaus:

* Lasten iltapäivähoidon järjestäminen tulee joka tapauksessa lopulta veronmaksajien maksettavaksi. Lapset kannattaa kuitenkin hoitaa hyvin ja erityistä huomiota tulee kiinnittää niihin lapsiin, joiden kehitys uhkaa häiriintyä. Jos tässä säästetään, se tulee myöhemmin paljon kalliimmaksi.
* Vihreät kannattavat myös kotihoidon tuen korottamista ja perhepäivähoitoa, jotka molemmat tulevat yhteiskunnalle tavanomaista päivähoitoa halvemmiksi.

7. Perustulo suosisi laiskottelua ja on yhteiskunnalle aivan liian kallis toteuttaa käytännössä.

Vastaus:

* Perustulo ei tule nykyistä sosiaaliturvajärjestelmää kalliimmaksi vaan päinvastoin halvemmaksi, koska se kannustaa itse kutakin hankkimaan myös itse ansiotuloja.
* Nykyinen järjestelmä passivoi, perustulo olisi kannustava. Perustulojärjestelmässä sosiaalitukea ei leikattaisi eurolla jokaista itse ansaittua euroa kohti. Toisin sanoen, perustulojärjestelmässä myös sosiaaliturvan varassa elävät hyötyisivät siitä, jos onnistuvat hankkimaan ansiotyötä, edes osa-aikaista tai pätkätyötä. Eli perustulo kannustaisi jokaista työkykyistä työn tekoon.

8. Miten terveydenhuollon kriisi ratkaistaan? Kenet pitäisi jättää hoitamatta?

Vastaus:

* Suomessa ei ketään jätetä hoitamatta eikä pidä jättääkään. Kattava ja laadukas terveydenhuolto on keskeinen osa suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa.
* Terveydenhuolto on Suomessa muihin maihin verrattuna erittäin halpaa. Siksi rahaa on siihen löydyttävä.
* Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) viimeisin talouskriisi johtuu paljolti siitä, että kunnilta loppuivat rahat, mikä taas on merkki kuntatalouden, ei terveydenhuollon kriisistä.
* Ongelmia syntyy myös siitä, että sairaanhoitopiiri on samaan aikaan sekä hoidon tilaaja että tuottaja. Sairaanhoidon taloushallintoa parantaisi se, että sairaaloiden lääketieteellinen puoli ja taloushallinto erotettaisiin toisistaan.
* Ministeri Osmo Soininvaaran aikana valmisteltu kansallinen terveyshanke tulee johtamaan terveydenhuollon järkeistämiseen ja siten hoidon paranemiseen. Hoitoketjut yhtenäistyvät eikä samoja tutkimuksia jouduta tekemään aina vain uudestaan. Näin saadaan myös terveydenhuoltoon laitettavat eurot tehokkaampaan käyttöön.

9. Mitä mieltä vihreät ovat työehtosopimusten yleissitovuudesta ja muista työmarkkinakysymyksistä? Pitäisikö lakko-oikeutta rajoittaa? Entä irtisanomissuojaa parantaa?

Vastaus:

* Vihreä liitto ei kannata uudistuksia, joilla murennetaan työehtosopimusten yleissitovuutta. EU:n laajentuessa on entistäkin tärkeämpää, että Suomessa on selvät säännökset työvoiman kohtelussa.
* Vihreät kannattavat työelämän joustojen kehittämistä kolmikantaneuvottelujen kautta. Työllisyyttä tulee kohentaa työmarkkinaosapuolten keskinäisiin sopimuksiin perustuvilla toimilla.
* Vihreiden mielestä työmarkkinoilla on palkkakysymysten ohella muitakin ajankohtaisia tärkeitä asioita, joista tulopoliittisissa neuvotteluissa pitäisi ottaa esiin ainakin työntekijöiden jaksamiskysymykset, työajan lyhentäminen, pätkätyöntekijöiden työsuhteet, työelämän ja perhe-elämän yhteensovittaminen, pienten koululaisten aamupäivä- ja iltapäivähoidon kehittäminen, päivähoidon joustavuus ja vanhemmuudesta koituvien kustannusten jakaminen kaikkien työnantajien kesken.
* Vihreät eivät kannata lakko-oikeuden rajoittamista nykyisestä.
* Vihreät ovat esittäneet, että irtisanomissuojan mahdollinen kiristäminen tehtäisiin yrityksen koon mukaan porrastetusti. Pienten yritysten riski uuden työntekijän palkkaamisessa on suurempi kuin suurella yrityksellä ja tämän tulisi näkyä myös irtisanomissuojassa.

10. Työajan lyhentäminen ja työn jakaminen ovat kauniita ajatuksia, mutta niiden toteuttaminen vaarantaisi nykyisen palkkatason ja Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn.

Vastaus:

* Työaikaa voidaan lyhentää tuottavuuden kasvun tahdissa, jolloin palkat eivät sen vuoksi pienenisi eikä kilpailukyky kärsisi. Jaksava työvoima on tuottavampaakin. Kun tavaroita voidaan automaation ansiosta yhä vähemmällä ihmistyöllä, on luontevaa, että työaikaa asteittain lyhennetään.
* Suurin osa meistä olisi valmis antamaan enemmän aikaa perheelleen, harrastuksilleen ja joutenoloon, minkä vuoksi yleinen työajan lyhennys ja yksilölliset työajat olisivat perusteltuja. Pidemmät lomat tai sapattivapaat sopivat usein myös niille aloille, joilla viikoittaisen työajan kaavamainen lyhennys 35 tuntiin ei ole käytännössä mahdollinen.
* Nyt Suomessa vallitsee järjetön tilanne: osa kansasta on turhautunut ja stressaantunut työttömyyden vuoksi, osalla taas on liikaa töitä. Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan yli puolet Suomen työssäkäyvistä poti jonkinlaista työuupumusta ja noin 165 000 vakavaa työuupumusta. Työn jakaminen on yksi lääke tähän.
* Vihreä verouudistus, perustulo ja monet muutkin vihreiden ajamat uudistukset helpottavat työn jakamista käytännössä. Esimerkiksi vihreiden ajama ja osaksi toteutunutkin kotitalouksien teettämän työn verohelpotus on yksi tapa jakaa työtä.

11. Vammaisille on taattu jo nyt niin hyvät palvelut Suomessa, ettei niitä enää tarvitse parantaa.

Vastaus:

* Vammaisten henkilöiden perusoikeudet eivät toteudu Suomessa läheskään siten, kuin perustuslakimme henki edellyttäisi. Vammaisiin henkilöihin ei ole kohdistettu runsaan kymmenen vuoden aikana yhtään merkittävää parannusta, vaikka puutteista ei ole ollut epäselvyyttä saati erimielisyyttä puolueiden kesken. Hallituksen pitäisi aloittaa uudistustyö ensi vuonna vaikeavammaisten avustajapalveluiden järjestämisellä ja tulkkipalveluiden parantamisella.
* Lainsäädäntöä olisi muutettava niin, että Kansaneläkelaitos alkaisi osallistua vaikeavammaisten palveluiden kustannuksiin, jotta vammaisten palvelut turvattaisiin. Nykyisin kaikki kunnat eivät kustannussyihin vedoten suostu järjestämään vammaispalveluita asianmukaisesti. Kuntien väliset erot vammaispalveluiden järjestämisessä ovat valitettavan suuret ja asettavat näin palveluja tarvitsevat eriarvoiseen asemaan asuinkunnasta riippuen.
* Syntymästään asti vammaisten henkilöiden sekä hyvin nuorena vammautuneiden perusturva on heikko. Niiden vammaisten henkilöiden perusturvaa, jotka eivät ole ansioetuuksien piirissä, tulisi vahvistaa. Invalidiliitto on mm. esittänyt, että olisi perustettava yhteinen rahasto, joka vastaa työkyvyttömyyseläkkeelle joutuvien vajaakuntoisten ja vammaisten eläkekustannuksista.
* Yhteiskuntamme on rakennettu enemmistön ehdoilla. Nämä ehdot loukkaavat monien vammaisten ja muiden toimintarajoitteisten oikeutta osallistua päätöksentekoon, opiskeluun, työelämään ja vapaa-aikaan. Vihreän liiton tavoitteena on poistaa vammaisten syrjintä elämän eri alueilla.
* Hyvällä yhdyskuntasuunnittelulla voidaan merkittävästi edistää vammaisten tosiasiallista tasa-arvoa. Liikkumis- ja toimimisesteetön rakentaminen lisää vammaisen mahdollisuutta omatoimisuuteen. Jatkossa uudet asuinkerrostalot pitäisi rakentaa niin, että niissä on hissi ja vessaan pääsee pyörätuolilla.
* Joukkoliikenteessä on vielä paljon tehtävää. Tavoitteeksi tulee asettaa, että kaikkiin uusiin välineisiin pääsee esteettömästi ja vähitellen koko järjestelmä on esteetön. Matalalattiaiset joukkoliikennevälineet, niin bussit kuin junanvaunutkin, helpottavat kaikkien ihmisten matkustamista ja mahdollistavat sen myös vaikeavammaisille
* Kuntien pitäisi pyrkiä siihen, että vammaiset lapset voisivat käydä koulua yhdessä muiden lasten kanssa. Myös kommunikaatiovammaisten koulunkäynti- ja opiskelumahdollisuuksien kehittämiseen on kiinnitettävä huomiota.
* Vihreä liitto pitää tärkeänä ajaa oikeuksia myös sellaisille vammaisille ihmisille, joiden vamma ei näy ulospäin. Esimerkiksi vaihtoehtoisia kommunikaatiomenetelmiä on kehitettävä autistisille ja kehitysvammaisille henkilöille jotta meillä kaikilla olisi mahdollisuus kommunikaatioon ja oman tahdon ilmaisemiseen.. Heidän varhaiskuntoutuksensa on avainasemassa.
* Vammaisten mahdollisuutta asua omassa kodissa ja osallistua yhteiskunnalliseen ja vapaa-ajan toimintaan pitää tukea tukipalveluin, esim. henkilökohtaisten avustajien tai tulkkipalveluiden avulla. Vihreän liiton tavoite on kehittää vammaispalvelulakia siten, että vammaiset ihmiset saavat nykyistä enemmän apua ja pystyvät osallistumaan helpommin myös työelämään. Työnteon tulee olla oikea vaihtoehto etenkin nuorille vammaisille.

12. Vihreät haluavat hyysätä työhaluttomia turvapaikkaturisteja verovaroilla.

Vastaus:

* Vihreiden mielestä Suomen tulee toimia sen puolesta, että nykyisten kansainvälisten sopimusten mukaisia pakolaisten oikeuksia ei heikennetä. Jokaisella tulee olla yksilöllinen oikeus hakea turvapaikkaa jouduttuaan vainon kohteeksi. Turvapaikan tarjoaminen vainotuille on osa maailmanlaajuista vastuutamme.
* Pakolaisille taataan samantasoinen toimeentuloturva kuin muillekin Suomessa, ei sen parempi.
* Ulkomaalaisten suuri työttömyysaste johtuu monesta eri syystä, joista syrjintä ja puutteellinen kielitaito ovat keskeisiä. Pelkkä kotouttamisohjelmien teko ei riitä: myös niiden toteuttamiseen on varattava riittävästi resursseja. Pakolaisille tulee tarjota mahdollisuuksia osallistua eritasoisille suomen- tai ruotsinkielen kursseille ja ammattiin johtavaan koulutukseen. Koulutetuille pakolaisille, samoin kuin muille maahanmuuttajille, on pyrittävä antamaan lisäkoulutusta, jotta heidän ammattitaitonsa voidaan sovittaa suomalaisen työelämän tarpeisiin ja vaatimuksiin.
* Olennaista on lisätä resursseja turvapaikkahakemusten käsittelyyn sekä vähentää byrokratiaa. Siten voidaan nopeuttaa käsittelyä, mikä on sekä turvapaikanhakijan että kohdemaan etu. Tällä hetkellä turvapaikkahakemuksen keskimääräinen käsittelyaika on noin vuosi ja kolme kuukautta. Tulkkipalvelujen puutteellisuus ja heikko saatavuus hidastavat turhaan käsittelyprosessia.
* Vuonna 2003 Suomi otti 750 ns. kiintiöpakolaista. Vihreät kannattavat kiintiön nostamista.
* Itsenäisesti maahan hakeutuvia turvapaikanhakijoita tuli Suomeen vuonna 2003 yhteensä 3221 henkilöä. Samana vuonna erilaisia oleskelulupia myönnettiin vajaalle 500 henkilölle. Kielteinen päätös annettiin vajaalle 2 500 hakijalle. Perusteettomien hakemusten ilmeneminen ei saa muuttaa sitä peruslähtökohtaa, että kaikille turvapaikanhakijoille on edelleenkin taattava oikeudenmukainen ja tehokas hakemuksen käsittelyprosessi valitusmahdollisuuksineen.
* Hakijoita ei saa missään tapauksessa palauttaa takaisin maahan, jossa he ovat vaarassa joutua uudelleen vainon kohteeksi.
* Suomeen tarvitaan pakolaispolitiikan lisäksi myös kokonaisvaltaista ulkomaalaispolitiikkaa. Kun eläkkeelle siirtyneiden määrä lähivuosina kasvaa nopeasti, tarvitsemme maahan ulkomaista työvoimaa. Kannattaisi pyrkiä siihen, että maahamme on muitakin reittejä kuin pakolaisaseman hakeminen. Käytännössä tämä edellyttäisi esimerkiksi työperustaisen maahanmuuton helpottamista.

13. Miksi vihreät kannattavat sukupuolikiintiöitä? Eikö tasa-arvo ole jo toteutunut Suomessa nyt kun nainen valittiin presidentiksikin? Toteutuuko tasa-arvo vihreissä?

Vastaus:

* Naiset ovat Suomessa edelleen aliedustettuja poliittisen ja taloudellisen vallankäytön paikoissa. Vihreät kannattavat sukupuolikiintiöitä välivaiheen keinona edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa. Ilman niitä tasa-arvoaikeet tuntuvat valitettavasti jäävän juhlapuheisiin. Vihreät ovat ehdottaneet sukupuolikiintiöitä myös valtionyhtiöiden hallituksiin.
* Suomella on ollut 10 miespresidenttiä ennen Tarja Halosen valintaa. Ei yksi naispresidentti tee vielä yhteiskunnasta tasa-arvoista.
* Naisten keskipalkka on edelleen vain 80 % miesten keskipalkasta, eikä tilanne ole kohentumaan päin.
* Vihreät pyrkivät asettamaan ehdokkaaksi listoilleen tasapuolisesti miehiä ja naisia. Vihreissä kunnanvaltuutetuissa on aina ollut lievä naisenemmistö, tällä hetkellä naisia on vihreistä valtuutetuista n. 55%. Vihreiden kannattajat äänestivät vuonna 2003 erityisesti vihreitä naisia eduskuntaan. Aina ei kuitenkaan ole ollut näin: eduskuntaryhmä on ollut naisenemmistöinen vasta kolmissa vaaleissa. Vuosina 1983 ja 1987 kaikki vihreät kansanedustajat olivat miehiä. Ministereistä toistaiseksi kaksi on ollut miehiä ja yksi nainen.
* Vihreän liiton puheenjohtajina on ollut tähän mennessä yhtä monta naista kuin miestäkin.

14. Miksi vihreät kannattavat perheen sisäistä adoptiota ja hedelmöityshoitojen antamista myös samaa sukupuolta oleville pareille?

Vastaus:

* Vihreiden mielestä on tärkeää, että yhteiskunta tunnustaa myös samaa sukupuolta olevien vanhempien perheet ja turvaa niissä elävien lasten oikeudet vanhempiinsa. Sisäisellä adoptiolla tarkoitetaan sitä, että ei-biologinen vanhempi voisi adoptoida puolisonsa lapsen. Juridisen aseman tuoma turva vahvistaisi ei-biologisen vanhemman ja lapsen välistä suhdetta ja turvaisi sen erityisesti erilaisissa kriisitilanteissa kuten kuolemantapauksissa tai erotilanteissa. Tällä hetkellä perheen sisäinen adoptio ei ole Suomessa mahdollista, koska lainsäädäntö ei tunne tilannetta, jossa lapsella on kaksi samaa sukupuolta olevaa vanhempaa. Euroopan maista sisäinen adoptio on mahdollista ainakin Alankomaissa, Islannissa, Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa. Näistä maista Alankomaissa ja Ruotsissa voivat nais- ja miesparit adoptoida myös perheen ulkopuolelta.
* Perheen sisäisen adoption mahdollistava lainmuutos koskisi vain sellaisia samaa sukupuolta olevien vanhempien lapsia, joilla nykytilanteessa on juridiselta kannalta vain yksi vanhempi. Lapsen biologisen vanhemman oikeudet ovat aina turvatut.
* Suomessa ollaan laatimassa lakia, joka rajoittaisi nykyisestä mahdollisuutta päästä hedelmöityshoitoihin. Vihreät ovat toimineet hallituksessa ja eduskunnassa voimakkaasti sen puolesta, että hedelmöityshoidot säilyvät avoimina myös naispareille ja yksin eläville naisille. Tämä Suomessa viime aikoihin saakka voimassa ollut käytäntö on toiminut hyvin, eikä rajoittavammalle politiikalle ole perusteita. Tällä hetkellä naispareille annetaan hoitoja Alankomaissa, Belgiassa, Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Espanjassa, Kreikassa, Tsekin tasavallassa, Venäjällä, Latviassa ja Virossa sekä Euroopan ulkopuolisista maista Israelissa, Kanadassa, USA:ssa ja osassa Australian osavaltioita. Ruotsi on parhaillaan muuttamassa lakiaan ja avaamassa mahdollisuuden hedelmöityshoitoihin myös naispareille.
* Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa viime vuosikymmeninä tehtyjen tutkimusten mukaan samaa sukupuolta olevien vanhempien lapset ovat yhtä tasapainoisia ja onnellisia kuin heteroperheiden jälkikasvu. Myöskään heidän suhteensa omaan sukupuoleen tai seksuaalisuuteen ei poikkea muista. Suuri ongelma näiden perheiden elämän laadun kannalta sekä Suomessa että muualla on ympäristön kielteiset asenteet ja yhteiskunnan puutteellinen tuki (esim. perheneuvonta). Näihin asenteisiin vihreät haluavat ja voivat vaikuttaa myös tämän lainsäädännön kautta.

15. Ovatko vihreät lipsumassa koulutuksen maksuttomuudesta ja vaatimassa yliopisto-opiskelijoiden opinto-oikeuden rajaamista?

Vastaus:

* Vihreät kannattavat koulutuksen maksuttomuutta. Suomessa on kansainvälisesti vertailtuna erittäin tasa-arvoinen koulutusjärjestelmä, ja siitä meidän on oltava ylpeitä. Opintojen tekeminen maksulliseksi olisi ristiriidassa koulutuksen tasavertaisten mahdollisuuksien kanssa.
* Koulutuksen maksullistaminen ei ratkaisisi korkeakouluopiskelun rakenteellisia ongelmia, joista keskeisimpiä ovat reilu kolmen vuoden siirtymäaika ylioppilaskirjoituksista korkeakouluopintoihin ja pitkät opiskeluajat. Keskeistä on pureutua näiden ongelmien syihin eikä syyllistää opiskelijoita.
* Opintoja voidaan nopeuttaa puuttumalla käytännön ongelmakohtiin: lisätään opintojen ohjausta, tenttikirjojen saatavuutta ja kurssien pitoa, opetetaan opiskelijoille opiskelutaitoja, pidennetään lukukausien kestoa täysipainoisiksi kevät- ja syyslukukausiksi ja lisätään kesäopetusta.
* Korkeakouluopintojen tasa-arvoisuuden takia kokopäiväisen opiskelun on oltava mahdollista ilman lainarahaa. Oikeus riittävään toimeentuloon koskee myös opiskelijoita. Opintotuen tulisi olla osa perustulojärjestelmää ja sen tason kuuluisi nousta työttömän peruspäivärahan tasolle.
* Riittävä vuokra- ja opiskelija-asuntotarjonta mahdollistaa tasavertaisen koulutukseen hakeutumisen eri paikkakunnilla.
* Vihreä eduskuntaryhmä julkisti oman keskustelupaperin yliopisto-opintojen nopeuttamisesta 25.11.2003. Se löytyy eduskuntaryhmän omilta www-sivuilta.

16. Vihreät vastustavat urheiluharrastuksia, kuten jääkiekkoa.

Vastaus:

* Ihmisen terveys on merkittävästi kiinni liikunnasta ja muista elintavoista sekä elinympäristöstä. Viisas liikuntapolitiikka estää sairastumista, masentumista ja syrjäytymistä. Vastaavasti viisas terveyspolitiikka ohjaa ihmisiä liikkumaan ja nauttimaan muustakin kulttuurista.
* Urheilumahdollisuuksia on tarjottava kaikille tasapuolisesti, ei vain aktiiviurheilijoille. Varsinaisten urheiluharrastusten ohella on lisättävä mahdollisuuksia arkiliikuntaan esim. rakentamalla turvallisia pyöräreittejä, lenkkipolkuja ja kaikille avoimia urheilukenttiä.
* Lasten ja nuorten sekä erityisryhmien liikuntatiloja on rakennettava lisää ja niiden on oltava pääsääntöisesti maksuttomia. Vuorojen jaossa ja investointipäätöksissä on nykyistä tasapuolisemmin huomioitava tyttöjen liikuntatarpeet.
* Jäähallit ovat nykyisin liikaa tiettyjen lajien ja niiden huippujoukkueiden käytössä. Tilaa ja aikaa pitäisi riittää tasapuolisemmin myös esim. yleisöluistelulle, taitoluistelulle ja junioreille. Jäähallihuumassa ei saa unohtaa ulkokenttien kunnossapitoa.
* Huippu-urheilun tukemista voidaan perustella samalla logiikalla kuin muunkin huipulle tähtäävän tai siellä olevan kulttuuritoiminnan tukemista. Kaikilla kulttuurin aloilla, niin myös liikuntakulttuurissa, on syytä miettiä, miltä osin julkinen tuki valuu liiketoiminnaksi luokiteltavaan toimintaan. Lisäksi huippu-urheilun tuessa on huomattava vinoutuma miesten hyväksi, naisten kustannuksella.
* Vihreät eivät kannata ns. moottoriurheilun tukemista julkisin varoin, koska moottoriurheilu ei edistä terveellisiä eikä turvallisia elintapoja ja koska se on hyvin pitkälle yksityistä liiketoimintaa.

17. Haluavatko vihreät kieltää lailla seksipalveluiden ostamisen, kuten Ruotsissa on tehty?

Vastaus:

* Tällä hetkellä Suomessa prostituutio on sallittua, mutta paritus kiellettyä. Prostituutio liittyy nykyisin yhä tiiviimmin järjestäytyneeseen, ammattimaiseen rikollisuuteen. Suomeen on organisoitu viime vuosina virolaisten ja venäläisten rikollisten ammattimaisesti hoitamia paritusrenkaita, joiden palvelukseen tuodaan naisia Venäjältä ja Baltian maista. Vaikka he tulevat vapaaehtoisesti Suomeen, ei näillä naisilla ole mahdollisuutta päättää kenelle, mihin hintaan ja milloin he myyvät. He ovat Suomessa täysin parittajan hyväksikäytettävissä ja saavat ansioista itselleen vain pienen osan. Vihreät kannattavat toimia paritustoimintaa pyörittävien rikollisten kiinni saamiseksi. Prostituoituina toimivia naisia pitää tukea ja parantaa heidän turvallisuuttaan ja tukea heidän mahdollisuuttaan todistaa oikeudessa parittajiaan vastaan.
* Monet vihreät kannattavat seksin ostamisen kriminalisoimista Ruotsin mallin mukaan, mutta eivät suinkaan kaikki. Kriminalisoinnilla saadaan ehkä osa ongelmista hallintaan. Vaarana on kuitenkin se, että heikommassa asemassa olevan osapuolen, prostituoidun naisen tai miehen, tilanne heikkene entisestään. Ruotsissa lain valvonta on ollut vaikeaa ilman rikoslain sallimia pakkokeinoja ja toisaalta lain kiertäminen on ollut helppoa. Kansalaiset ovat kuitenkin kokeneet katurauhan parantuneen ja pitävät seksin ostamisen kieltävää lakia hyvänä. On tärkeää selvittää myös prostituoitujen kokemus tilanteesta uuden lain aikana. On vielä epäselvää, onko Ruotsin lainsäädäntö vaikuttanut prostituutiota vähentävästi.
* Riippumatta siitä, kriminalisoidaanko seksin osto vai ei, yhteiskunnan tulee turvata nykyistä enemmän resursseja sosiaali- ja tukipalvelujen kehittämiseksi prostituoiduille.
* Vihreät haluavat parantaa naisten asemaa ja tietoisuutta naiskaupan vaaroista naapurimaissamme niin, ettei kenenkään ole pakko oman tai perheensä toimeentulon hankkimiseksi myydä itseään.
* EU:n toimivaltaa on lisättävä niin, että unioni pystyy toimimaan tehokkaasti kansainvälisen naiskaupan kitkemiseksi.

18. Vihreissä on paljon heitä, jotka kannattavat huumeiden laillistamista ja käyttävät niitä itse.

Vastaus:

* Vihreät eivät kannata mietojen huumeiden laillistamista. Vihreillä on asiantunteva päihdepoliittinen ohjelma toisin kuin muilla puolueilla. Se hyväksyttiin syksyllä 2003.
* Jotkut vihreiden toiminnassa mukana olevat ovat sitä mieltä, että mietojen huumeiden käytöstä ja hallussapidosta ei pitäisi rangaista, koska se olisi tehokkaampi tapa torjua miedoista huumeista johtuvia haittoja kuin käyttäjien kontrolliin keskittyvä, varsin kallis nykyinen toimintatapa. Toiset taas vastustavat lainsäädännön lieventämistä, koska pelkäävät sen johtavan huumausaineiden käytön kasvuun. Monen mielestä olisi tärkeää arvioida, kuinka haitallisia eri huumeet ovat ja mitoittaa mm. käytöstä ja hallussapidosta annettavat rangaistukset sen mukaan.
* Kun päihdepoliittista ohjelmaa hyväksyttiin, kotikasvatuksen laillistamisesta äänestettiin ja vain pari henkilöä kannatti sitä, loput vastutsivat.
* Vihreillä on ollut uskallusta puhua huumepolitiikasta muutakin kuin vain vaatia kovempia rangaistuksia, huumemyönteiseksi ei ihmistä tee se, että hän sanoo ääneen hoidon olevan rangaistusta tehokkaampi tapa puuttua päihdeongelmiin.
* Huumeriippuvuus, kuten muukin päihderiippuvuus, tekee ihmisestä oman kohtalonsa uhrin. Päihderiippuvuus on sairaus, johon eivät kiellot ja rangaistukset tepsi, vaan siihen tarvitaan hoitoa, jossa hoitoon pääsyn ja hakeutumisen kynnys on mahdollisimman alhainen.
* Vihreät ovat hallituskautenaan tehneet lakitasolla mahdolliseksi antaa yhä monipuolisemmin eri hoitoja. Eri puolella Suomea on vihreiden ansiosta saatavilla korvaus- ja ylläpitohoitoja - ei kuitenkaan riittävästi.
* Tärkeimmät huumepoliittiset päätökset tehdään kuntatasolla, jossa päätetään huumehoitojen määrärahoista ja syrjäytyneiden tai syrjäytymisvaarassa olevien mahdollisuuksista saada asunto.
* Vihreät ovat hyvin huolissaan alkoholiverotuksen alentamisesta johtuvasta väkevien alkoholijuomien käytön hurjasta kasvusta ja siitä seuranneista ongelmista.www.vihrealiitto.fi                         www.turunseudunvihreat.fi