Ympäristönsuojelu

1. Vihreä puolue on hylännyt ympäristön tärkeimpänä aiheenaan

Vastaus:

* Vihreät eivät ole koskaan olleet yhden asian liike. Ei ole mahdollista eikä tavoiteltavaakaan luoda yhteiskuntaa, jossa ympäristöasiat olisivat hyvin mutta kaikki muu rempallaan, silti ympäristö on aina ollut ja on edelleenkin meille yksi kaikkein keskeisimmistä asioista.
* Ilmastonmuutoskysymykset ja päästökauppakeskustelu ovat taas osoittaneet, että yhä vielä Vihreät ovat ainoa puolue, jolle ympäristöasiat kuuluvat kaikkein keskeisimpiin kysymyksiin. Aiheesta lisää www-osoitteessa www.vihrealiitto.fi/ilmasto
* Keväällä 2004 hyväksyttiin puoluekokouksessa Vihreiden uusi pitkä ja seikkaperäinen ympäristöohjelma. * Kun Osmo Soininvaara oli peruspalveluministerinä, vihreiden ideat sosiaali- ja terveyspolitiikasta saivat aiempaa enemmän julkisuutta. Mutta tämä ei vähentänyt ympäristökysymysten keskeisyyttä vihreille.

2. Luomu on väistämättä pientä piperrystä: se ei ratkaise ympäristöongelmia eikä luomulla voida ruokkia koko ihmiskuntaa.

Vastaus:

* Mielikuva luomun pienuudesta on historiaa. Nykyään luomutilat ovat tavanomaista keskimääräistä suurempia ja viljelijät tavanomaisia paremmin koulutettuja.
* Jos koko Suomi olisi luomutuotannossa, maatalouden ravinnepäästöt vähenisivät olennaisesti. Ja vaikka ei ihan pian kokonaan siirryttäisikään, luo luomu jatkuvasti uusia ympäristöystävällisempiä tuotantomenetelmiä, joita otetaan usein käyttöön myös tavanomaisessa viljelyssä. Vihreiden tavoite on, että 20 % suomalaisten ruoankulutuksesta olisi luomua vuoteen 2020 mennessä.
* Tulevaisuudessa voi hyvinkin käydä niin, että vain luomuruoka on turvallisesti vapaata geenimuunnelluista aineksista. Tämä lisännee luomun kysyntää.
* Maailman nälkäongelmassa ei ole niinkään kyse tuotantoteknologiasta kuin ruoan epätasaisesta jaosta köyhin ja rikkaiden välillä. Ruokaa riittäisi kyllä kaikille, jos se jaettaisiin tasan maailman ihmisten kesken.
* Suuri osa maailmankaupassa liikkuvista elintarvikeraaka-aineista on nykyisinkin peräisin alueilta, joissa käytetään vain vähän keinolannoitteita ja torjunta-aineita. Esim. sopivien kasvilajien yhteis- ja vuoroviljelyllä voidaan kehitysmaiden satoja kasvattaa merkittävästi kemikaaleja säästellen. Vaikka koko maailma ei luomuun siirtyisikään, on tehomaatalouden vahingollisista vaikutuksista luonnolle ja ihmisille jo niin paljon kokemuksia, että kestävämpään ruuantuotantoon on siirryttävä maailmanlaajuisesti.
* Monilla alueilla kehitysmaissa tehomaatalous on johtanut tai johtaisi maaperän eroosioon ja muihin vakaviin ympäristöongelmiin. Luomuviljely on useilla tällaisilla alueilla mahdollista.

3. Natura-ohjelma oli ylimitoitettu, maanomistajien oikeuksia poljettiin ja heidän omaisuuttaan sosialisoitiin.

Vastaus:

* Natura 2000 -luonnonsuojeluohjelma oli seurausta Suomen EU-jäsenyydestä. Natura-ohjelmalla Suomi pani toimeen EU:n lintu- ja luontodirektiivit, joihin Suomi sitoutui liittyessään EU:n jäseneksi.
* Natura-ohjelmaan otettiin pääasiassa alueita, jotka kuuluivat jo aikaisempiin suojeluohjelmiin, kuten harjujen-, soiden-, vanhojen metsien tai rantojensuojeluohjelmiin. Alle 5 % Naturan maa-alueista on uusia, aikaisemmin suojelemattomia alueita. Jos vesialueet lasketaan mukaan, Naturan pinta-alasta noin 11 % eli 540 000 ha on aikaisemmin suojelematonta aluetta.
* Kaikki Suomen luonnonsuojelualueet ovat yhteensä noin 14 % Suomen pinta-alasta. Tämä osuus on EU-maiden keskitasoa.
* Natura 2000 oli ensimmäinen luonnonsuojeluohjelma, jonka valmistelussa maanomistajia kuultiin. Valtaosa Natura-valituksista koski maita, jotka olivat jo aikaisemmissa suojeluohjelmissa.
* Naturan valmistelussa oli toki parantamisen varaa. Tärkein syy siihen, ettei ympäristöhallinto kyennyt ottamaan maanomistajiin etukäteen henkilökohtaisesti yhteyttä, oli yksinkertaisesti henkilöstöpula. Myös tiedotuksen selväkielisyydessä on ollut parantamisen varaa. Naturan täydennyksen yhteydessä vuosina 2000-2001 oli paremmat mahdollisuudet ottaa maanomistajiin etukäteen henkilökohtaisesti yhteyttä.
* Silloin, kun Natura-alueesta tulee varsinainen luonnonsuojelualue, alue lunastetaan valtiolle tai siitä tehdään maanomistajan kanssa rauhoitussopimus ja valtio maksaa rauhoituksesta korvauksen.
* Useissa tapauksissa Natura tarkoittaa "täsmäsuojelua" eli suojellaan tietyllä alueella tietty asia. Esimerkiksi pelto voidaan suojella muuttolintujen levähdyspaikkana. Tällöin alueella on kiellettyä vain se, mikä haittaa kyseistä asiaa, esimerkiksi muuttolintujen levähdyspellolla voi edelleen viljellä, mutta sille ei saa rakentaa. Rantojensuojelualueilla metsien talouskäyttö voi pääosin jatkua, samoin harjujensuojelualueilla. Silloin, kun Natura-alueeseen kohdistuu osittaisia käyttörajoituksia, valtio maksaa maanomistajalle hänen taloudellista menetystään vastaavan korvauksen.
* Suuri määrä Natura-maita on jo lunastettu ja rauhoitussopimuksia tehty. Maanomistajat ovat pääosin olleet tyytyväisiä kauppahintoihin ja rauhoituskorvauksiin.

4. Vihreät haluavat museoida maaseudun ja estää metsien hyötykäytön

Vastaus:

* Vihreät kannattavat metsien hyötykäyttöä kestävällä tavalla. Kestävyyteen kuuluu luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen. Suomen luonnon lajeista joka kymmenes on uhanalainen ja 40 % uhanalaisista lajeistamme elää metsissä.
* Yksityisten metsänomistajien olisi saatava tasapuolisesti tietoa erilaisista metsänhoidon ja käytön vaihtoehdoista.
* Metsien hyötykäyttö on muutakin kuin puuaineksen käyttöä. Myös metsien virkistyskäyttö, luontomatkailu sekä marjojen ja sienien poiminta ovat taloudellisesti merkittäviä. Vuonna 2000 luontomatkailu työllisti noin 32 000 ihmistä eli puolet siitä mitä metsäteollisuus. Arvioidaan, että työpaikkojen määrä voidaan viisaalla politiikalla sada jopa kaksinkertaistumaan vuoteen 2010 mennessä.
* Jos metsäteollisuutta monipuolistettaisiin ja sen tuotteiden jalostusastetta nostettaisiin, myös puun käytöstä saataisiin enemmän tuloja ja työpaikkoja. Hirren kilohinta on noin kymmenkertainen paperiin verrattuna, puisen huonekalun vielä suurempi. Puutalojen ja puuesineiden valmistus myös työllistää puukuutiometriä kohti huomattavasti suuremman määrän kuin paperin valmistus.
* Monilla paikkakunnilla on huomattu, että Naturasta on tullut matkailuvaltti, joka tuo paikkakunnalle tuloja. Suojelualueen kuuluminen Naturaan on kansainvälinen tae sen luontoarvoista.
* Kun rakennuslakia käsiteltiin eduskunnassa, Keskustan edustajat esittivät jokamiehen oikeuksien rajoittamista vastapainona sille, että luonnonsuojelualueita on tullut lisää.
* Vihreät kannattavat myös puuenergian käytön lisäämistä, mistä voidaan saada maaseudulle tuhansia uusia työpaikkoja. Energiahaketta saadaan ns. roskapuusta eli harvennushakkuiden puusta ja päätehakkuiden oksista ja kannoista. Vähintään kolmannes "roskapuusta" pitää kuitenkin jättää metsämaan ravinteiksi ja ötököiden ruoaksi.

5. Vihreät eivät panneet tikkua ristiin Itämeren suojelemiseksi

Vastaus:

* Itämeren suojelu on vihreille yksi kaikkein keskeisimmistä asioista. Mutta Itämeri on pitkävihainen, puhdistustoimien vaikutus näkyy vasta viiveellä, kuten myös likaamisen vaikutus näkyi.
* Keväällä 2000 hyväksyttiin vihreiden voimakkaasti ajama ns. ei erityismaksua järjestelmä laivajätteiden vastaanotosta. Laivan jätemaksu on nyt sisällytetty satamamaksuun ja laiva joutuu maksamaan sen aina satamassa käydessään. Näin pienennetään houkutusta päästää öljyisiä pilssivesiä mereen.
* Lipposen ensimmäinen hallitus hyväksyi ministeri Haaviston johdolla valmistellun vesiensuojelun tavoiteohjelman, jossa asetettiin tavoitteeksi puolittaa niin fosforin kuin typenkin päästöt vesistöihin vuoteen 2005 mennessä. Fosfori ja typpi rehevöittävät vesistöjä ja ruokkivat muun muassa sinilevää. Ohjelmassa puututaan mm. turkistarhauksen ja kalanviljelyn päästöihin.
* Lipposen toisen hallituksen aikana hyväksyttiin ministeri Hassin johdolla valmisteltu vesiensuojelun toimenpideohjelma, jossa esitetään tarkemmat toimet fosfori- ja typpipäästöjen puolittamiseksi. Toimenpideohjelmalla suojellaan myös pohjavesiä.
* Keväällä 2002 hallitus hyväksyi ministeri Hassin johdolla valmistellun Itämeren suojeluohjelman, jolla pyritään palauttamaan Itämeren ekologinen tasapaino, vähentämään rehevöitymistä ja ympäristömyrkkyjen joutumista mereen. Toukokuussa 2002 Suomen hallitus sai tästä Itämeren suojeluohjelmasta WWF:n (Maailman Luonnon Säätiön) "Gift to the Earth" -palkinnon.
* Itämeren suojeluohjelmassa hallitus sitoutui sekä kotimaisiin että kansainvälisiin toimiin Itämeren suojelemiseksi. Kansainvälisistä toimista keskeisimpiin kuuluvat Suomen avustus Pietarin lounaisen jätevedenpuhdistamon rakentamiseen sekä Suomenlahden öljykuljetusten ohjaus- ja valvontajärjestelmän kehittäminen. Kotimaisiin toimiin kuuluvat paitsi teollisuuden ja yhdyskuntien päästöjen pienentäminen, myös liikenteen ja haja-asutuksen aiheuttamien vesistöjä rehevöittävien päästöjen vähentäminen sekä suojakaistaleet.

6. Etelä-Suomessa ei enää ole mitään metsiä, joita voitaisiin suojella/Kaikki suojelu tehdään aina vaan pohjoisessa ja muilla syrjäseuduilla.

Vastaus:

Suomen luonnonsuojelualueet ovat perinteisesti painottuneet maamme pohjoisimpiin osiin siksi, että siellä on ollut eniten valtion maata, jolle suojelualueiden perustaminen on ollut helpompaa kuin yksityisille maille. (Tosin on kiistanalaista, kuuluvatko pohjoisimman Lapin maat oikeasti valtiolle vai saamelaisille.)
* Etelä-Suomen metsiensuojeluasteen nostaminen 10 prosenttiin 20-30 vuodessa on ekologinen minimi. Puukaupoista perittävä yhden euron maksu puukuutiolta riittäisi rahoittamaan Etelä-Suomelle välttämättömän metsiensuojeluohjelman kustannukset.
* Luontomme lajeista joka kymmenes on enemmän tai vähemmän uhanalainen. Suomen eläin- ja kasvilajeista valtaosa elää etelässä, aivan kuten ihmisistäkin. Siksi luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi tarvitaan lisää suojelualueita nimen omaan etelästä, erityisesti metsiä. Uhanalaisten lajiemme suurin ryhmä ovat metsäluonnon lajit, erityisesti vanhojen metsien lajit. Toiseksi uhanalaisimpia ovat perinneympäristöjen, esimerkiksi laidunniittyjen ja hakamaiden lajit.
* Ministerien Haavisto ja Hassi johdolla valmistellun Natura 2000 ohjelman uusista suojelualueista valtaosa, 78 % uusien alueiden kokonaispinta-alasta, on eteläisessä Suomessa.

7. Vihreät vastustavat kaikkia isoja hankkeita, kuten Vuosaaren satamaa ja Vuotoksen tekoallasta, jos yhdenkin linnun pesäpuu on vaarassa. Uusista työpaikoista ja yritystoiminnasta vihreät eivät piittaa tuon taivaallista.

Vastaus:

* Se, miten vihreät suhtautuvat esimerkiksi tie-, satama- ja tekoallashankkeisiin, ei riipu niiden koosta vaan ympäristövaikutuksista.
* Maaseudulle voidaan saada uusia työpaikkoja muutoinkin kuin tuhoamalla luontoa. Vihreät ajavat muun muassa puuhakkeen energiakäytön lisäämistä, mikä tuo työpaikkoja maaseudulle. Uusia työpaikkoja voidaan saada myös esimerkiksi elintarvikkeiden paikallisessa jalostuksessa ja luontomatkailussa. Vuonna 2000 luontomatkailu työllisti noin 32 000 ihmistä ja arvioidaan, että työpaikkojen määrä voidaan viisaalla politiikalla sada jopa kaksinkertaistumaan vuoteen 2010 mennessä. Silloin luontomatkailusta saisi leipänsä yhtä moni ihminen kuin tällä hetkellä metsäteollisuudesta

Vuotos:

* Kemihaaran suot, joista iso osa jäisi Vuotoksen altaan alle, ovat Suomen tärkeimpiä lintualueita. Jos allas rakennettaisiin, se aiheuttaisi alajuoksullaan olevaan Kemijokeen niin suuret saastepäästöt, muun muassa myrkyllisiä askasmetalleja ja rehevöittävää fosforia, että millekään tehtaalle ei enää nykylainsäädännön mukaan myönnettäisi lupaa vastaaviin päästöihin. Korkein hallinto-oikeus kumosi joulukuussa 2002 altaan rakennusluvan siksi, että allas olisi aiheuttanut liian suurta ja laaja-alaista haittaa ympäristölle. Nyt valtioneuvosto esittäneekin, että Kemihaaran suot liitettäisiin Naturaan sen laajennuksen yhteydessä. Tällä hetkellä asiaa käsitellään Korkeimmassa hallinto-oikeudessa, jonne on tullut valituksia niin Kemihaaran soiden poistamisen kuin suojelualueen laajentamisen puolesta. Valitusaika umpeutui vasta jokin kuukausi sitten, joten päästöksiä saadan vielä odottaa.

Vuosaari:

* Maaliskuussa 2004 Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunnan delegaatio teki tarkastusmatkan Vuosaaren satamaan. Huhtikuun lopulla julkaistussa matkaportissaan valtuuskunta esittää, että vähätellessään satamahankkeen ympäristövaikutuksia sekä jättäessään varovaisuusperiaatteen huomioimatta Suomen viranomaiset ovat todennäköisesti rikkoneet EU:n lainsäädäntöä, erityisesti luontodirektiiviä, vastaan. Raportti on lähetetty tiedoksi ympäristökomissaari Wallströmille ja ministeri Enestamille. Valiokunta pitää erityisen ongelmallisena myös sitä, ettei tapauksesta haettu ennakkopäätöstä Euroopan tuomioistuimelta. Mikäli tilanteeseen ei puututa, Vuosaaren satamahankkeesta voi tulla erittäin vaarallinen ennakkotapaus koko Natura -suojeluverkoston kannalta.
* Komission ympäristöpääosasto tutkii edelleen Suomelta saamaansa lisäselvitystä satamahankkeen ja alueelle rakennettavan kauppakeskuksen yhteisvaikutuksista, kuten myös pitkälle edenneiden raivaustöiden aiheuttamista vahingoista Natura -alueelle. Lisäselvitykset saatuaan komissio tehnee päätöksensä siitä, aloitetaanko Suomea vastaan rikkomusmenettely. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi korvaavien suojelualueiden osoittamista tai rahallisia sanktioita.
* Matkaraportissaan vetoomusvaliokunnan delegaatio otti kantaa kantaa Vuosaaren TBT -ympäristömyrkky-ongelmaan, joka sinällään on erillinen, mutta yhtä lailla merkittävä uhka Vuosaaren satamahankkeen etenemisessä. Ruoppaustöiden johdosta vaaralliseksi luokiteltu, mutta vielä kaikilta vaikutuksiltaan tutkimaton kemikaali, leviää ympäristöön päätyen lopulta myös ihmisen ruokaketjuun. Vuosaaren ruoppausjätteessä arvot ovat hälyttävän korkeita, ne nousevat jopa 11430 milligrammaan/kg.
*Vihreät kannattavat Länsisataman ottamista pikaisesti asuntokäyttöön. Vuosaaren sataman rakentaminen ei ole välttämätöntä, sillä Sompasaaren satama, jonne on toimiva raide- ja moottoritieyhteys, voidaan säilyttää ja sen käyttöä tehostaa. Lisäkapasiteettia voidaan hankkia tekemällä yhteistyötä muiden Uudenmaan satamien kanssa. Suurelta osin Helsinkiin nykyisinkin tuleva tavara kulkeutuu muualle pääkaupunkiseudulle ja sen ulkopuolelle, joten lisäkapasiteetin tai kokonaan uuden sataman ei tarvitsisi sijaita Helsingin rajojen sisällä. Uusia asuntoja saadaan näin Jätkäsaareen, Vuosaaren satamalle varatulle alueelle ja pääkaupunkiseudun kaupunkiratojen varteen.
* Kemihaaran suot, joista iso osa jäisi Vuotoksen altaan alle, ovat Suomen tärkeimpiä lintualueita. Jos allas rakennettaisiin, se aiheuttaisi alajuoksullaan olevaan Kemijokeen niin suuret saastepäästöt, muun muassa myrkyllisiä raskasmetalleja ja rehevöittävää fosforia, että millekään tehtaalle ei enää nykylainsäädännön mukaan myönnettäisi lupaa vastaaviin päästöihin.

8. Vihreät haluavat tuhota turkistarhaajien laillisen elinkeinon ja kannustavat ihmisiä rikkomaan lakeja luonnonsuojelun nimissä.

Vastaus:

* Vihreät vaativat eettisten näkökohtien huomioon ottamista eläintaloudessa. Ihmisen on kohdeltava tuotantoeläimiä ja muita hoidossaan olevia eläimiä vastuullisesti: tarpeeton kivun tuottaminen on kiellettävä ja suotava eläimille mahdollisuus lajityypilliseen käyttäytymiseen. Teollismaisesta kotieläintaloudesta on luovuttava.
* Nykymuotoisella turkistuotannolla ei ole eläinystävällisiä vaihtoehtoja. Turkistarhauksesta tulee luopua siirtymäajan jälkeen.
* Turkistarhaus on kuitenkin laillinen elinkeino, ja vihreät ovatkin tuominneet aktivistien iskut tarhoille, kuten myös tarhaajien omavaltaiset toimet. Vihreät ovat vedonneet eläinsuojelun maineen pelastamiseksi aktivisteihin, että he lopettaisivat iskut.
* Turkistarhauksen eläinsuojelutarkastuksissa on toistuvasti ilmennyt puutteita, jotka herättävät epäilyn turkisalan halukkuudesta eläinsuojelullisiin parannuksiin. Esimerkiksi vakavia nykyisen lain rikkomuksia esiintyi 6 prosentilla tutkituista tarhoista. Säädösten vaatimat makuuhyllyt puuttuivat n. 40 prosentissa kettutarhoista.
* Niin kauan kuin turkistarhausta harjoitetaan, tulee kehittää eettisesti mahdollisimman kestävää turkiseläinten pitoa. EU saattaa kieltää turkiseläinten häkkikasvatuksen ennen pitkää, joten vaihtoehtoisten kasvatusmenetelmien kehittäminen on alan omakin etu.
* Suomen maataloudella on mahdollisuus profiloitua EU:n ja maailman markkinoilla korkean eettisyyden ja hyvän eläinten pidon maana. Turkistarhauksen tukeminen ja markkinoiminen vaarantaa kuitenkin tämän mahdollisuuden, sillä Euroopassa turkistarhaus on varsin yleisesti tuomittu.
* Vihreät eivät kannusta ihmisiä rikkomaan lakeja, mutta hyväksyvät väkivallattoman kansalaistottelemattomuuden, silloin kun toimijat kantavat oikeudellisen vastuun omista teoistaan, eli toimivat päivänvalossa ja omalla nimellään.

9. Vihreät vastustavat fanaattisesti yksityisautoilua piittaamatta siitä mitä ihmiset haluavat.

Vastaus:

* Tutkimusten mukaan suomalaisten enemmistö - päinvastoin kuin päättäjien enemmistö uskoo - haluaisi suosia nykyistä enemmän kevyttä ja joukkoliikennettä. Kaupungeissa haluttaisiin enemmän tilaa autojen sijasta ihmisille.
* Vihreät suosivat kevyttä liikennettä ja joukkoliikennettä: busseja, junia, ratikoita, metroa, takseja. Kevyt- ja joukkoliikenne tuottaa vähemmän päästöjä ja melua, miellyttävämmän ja turvallisemman elinympäristön ja järkevämmän yhdyskuntarakenteen kuin yksipuolisesti autoilua suosiva liikennepolitiikka. Lisäksi joukkoliikenne on tasa-arvoisempaa: kaikilla ei ole mahdollisuuttakaan oman auton käyttöön (lapset, nuoret, ajokortittomat, vanhukset, vammaiset).
* Yli puolet kaupungeissa tehtävistä päivittäisistä automatkoista on alle 6 km:n mittaisia. Niistä merkittävä osa voitaisiin siirtää polkupyörille, jos pyörätiet olisivat yhtenäisiä, turvallisia ja miellyttäviä. Kansanterveyskin paranisi.
* Työsuhdejoukkoliikennelippu olisi saatava verotuksellisesti samaan asemaan kuin työsuhdeauto. Työnantajalla pitäisi olla mahdollisuus tarjota työntekijöilleen verotusarvoltaan alennettu joukkoliikenteen työsuhdelippu. Tämä lisäisi joukkoliikenteen houkuttelevuutta työmatkaliikenteessä ja toisi lisää rahaa taajama- ja kaupunkialueiden joukkoliikenteen palvelujen parantamiseen. Joukkoliikenteen osuuden kasvaminen parantaisi oleellisesti kaupunkien ilman laatua ja vähentäisi melua.
* Raideliikenteen kehittämisessä vihreät haluavat painottaa erityisesti nopeiden kaukojunayhteyksien kehittämistä sekä pääkaupunkiseudun raideliikenteen palvelujen parantamista. Vihreät kannattavat Kerava-Lahti -oikoradan rakentamista sekä ratojen sähköistystä. Sähköjunan hiilidioksidipäästöt suoritetta kohti ovat vain neljäsosa dieseljunan päästöistä.
* Raideliikenne on turvallista maantieliikenteeseen verrattuna, mutta silti rautateiden turvallisuutta on syytä edelleen kehittää.
* Suomesta ja muualta Euroopasta saatujen kokemusten mukaan autoilun rajoittaminen on keskustan kilpailuvaltti peltomarketteja vastaan. Hyvin suunnitellut kävelykadut tekevät kaupunkikeskustoista viihtyisämpiä ja elävämpiä, kaupunkilaisten "olohuoneita". Alun vastustuksen jälkeen kauppiaat ovat olleet esimerkiksi kävelykatuihin hyvin tyytyväisiä.

10. Yksityisautoilua verotetaan aivan kohtuuttomasti, autoilu on verottajan lypsylehmä.

Vastaus:

* Useiden selvitysten mukaan tieliikenteen aiheuttamat kustannukset yhteiskunnalle ovat paljon suuremmat kuin tieliikenteen maksamat verot, jos liikenneonnettomuudet sekä saasteiden, melun, maisemahaittojen ja tilanahtauden vaikutukset otetaan huomioon.
* Mistä sitä paitsi tulee ajatus, että autoja ja bensaa saisi verottaa vain saman verran kuin yhteiskunta maksaa teiden rakentamisesta ja kunnossapidosta? Ei ravintola-alakaan vaadi, että alan maksamat verot pitäisi kaikki käyttää ravintolatoiminnan edistämiseen.
* Autovero pitäisi porrastaa ympäristöperusteisesti. Porrastus olisi kuitenkin toteutettava siten, että verokertymä ei pienene nykyisestä.
* Vihreät kannattavat markkinoille pääsyn helpottamista sähkö- ja kaasuautoille, joiden päästöt ovat puhtaammat kuin bensa- ja dieselautojen. Kaasubussien verotusta onkin alennettu vuoden 1999 alusta alkaen.
* Olisi myös sallittava biokomponenttien yleistyminen polttoaineissa. Tämä olisi teknisesti mahdollista nykytekniikalla toimivissa autoissa.

11. Vihreä liikennepolitiikka vaikeuttaa maaseudulla elämistä. Joukkoliikenne ei voi toimia haja-asutusalueilla.

Vastaus:

* Laadukkaiden joukkoliikennepalvelujen ulottaminen kaikille Suomen harvaan asutuille alueille ei enää ole järkevää. Sitä paitsi tyhjät bussi saastuttavat henkilöautoja enemmän. Harvaan asutuilla alueilla oman henkilöauton käyttö on ainut tapa liikkua paikasta toiseen. Autottomien käytössä on oltava takseja tai kutsuohjattua pienempään kalustoon perustuvaa joukkoliikennettä. Toisaalta asuminen maaseudulla on halvempaa kuin kaupungeissa, mikä osaltaan kompensoi kulkemisen hintavuutta.
* Vihreät eivät aja polttoaineveron korottamista, koska vero nostaisi liikkumisen kustannuksia erityisesti maaseudulla, missä ei ole tarjolla kunnollisia joukkoliikennepalveluja. Liikenteen verotuksen painopistettä pitää suunnata erityisesti taajamaliikenteen verottamiseen, koska suurimmissa ja tiheimmin asutuissa taajamissa yksityisautoilun ympäristöhaitat ja liikenteen ongelmat ovat kasvaneet.
* Vihreät kannattavat myös kimppakyydin laillistamista (myös siten että kyydittävällä on oikeus osallistua bensakustannuksiin) ja muita uusia joustavia toimintatapoja, jotka helpottavat elämistä ilman autoa myös haja-asutusalueella, esim. joustavaan ja pienempään kalustoon (pikkubussit, taksit) perustuvaa kutsuohjattua liikennettä.
* Vihreät kannattavat raideliikenteen palvelujen parantamista koko maassa.

12. Vihreät vaikeuttavat maalle muuttamista kieltämällä mökkien muuttamisen ympärivuoden asuttaviksi.

Vastaus:

* Vihreät kannattavat joustavia asumisratkaisuja, joilla voidaan samalla edistää esimerkiksi etätyöskentelyä tai maaseudun elinkeinojen monipuolistamista. Mikään ei estä asumasta ympäri vuoden mökillä, mutta muuttaminen virallisesti kirjoille kesämökille ei kuitenkaan ole aivan yksinkertainen juttu. Jos mökki on hyväksytty vakituiseksi asunnoksi, se voidaan sellaisena myös myydä eteenpäin. Siksi rakennuksen tulee täyttää vakituiselle asunnolle asetettavat lämpöeristys-, jäte- ja muut vaatimukset. Kunnan tulee myös olla valmis tarjoamaan nykyisille ja tuleville asukkaille palvelut, kuten vanhusten kotisairaanhoito ja lasten koulukuljetukset. On ymmärrettävää, että jotkut kunnat ovat huolissaan palvelujen järjestämisen mahdollisista lisäkustannuksista.
* Myös alueelliset ympäristökeskukset valvovat sitä, ettei vakituinen asutus hajaannu kohtuuttomasti. Kaavoituksella pitäisi pyrkiä ohjaamaan maaseudun uutta asutusta ensisijaisesti olemassa olevien kylien yhteyteen.

13. Vihreiden ansiosta syrjäseutujen ihmiset joutuvat kärsimään omissa nahoissaan suurpetojen aiheuttamat vahingot

Vastaus:

* Suomen suurpetopolitiikka perustuu EU:n lainsäädäntöön, Suomen EU-jäsenyyssopimukseen ja valtioneuvoston hyväksymään petostrategiaan. Tähän strategiaan ovat hallituksen lisäksi sitoutuneet myös WWF ja Suomen luonnonsuojeluliitto. Petopolitiikalla on varsin laaja yhteiskunnallinen pohja. Kyse ei ole yksi vihreiden tekemisistä tai haluamisista.
* Suurpedot kuuluvat metsästyslain mukaan riistaeläimiin. Laki velvoittaa säilyttämään maassa elinvoimaiset kannat. Tavoitetasoja ei ole saavutettu suden eikä ahman osalta.
* Suurpetojen aiheuttamat kotieläin- ja porovahingot korvataan valtion varoista. Ongelmana on valtiovarainministeriön vaatima omavastuuosuus (15 %). Sitä yritetään saada pois mm. vihreiden toimesta. Suoja-aitoja rakentamalla voidaan vähentää karjaan kohdistuvia vahinkoja.
* Suurpedoista ainoastaan karhu voi olla ihmiselle vaarallinen, erityisesti silloin kun ihminen joutuu äitikarhun ja sen pentujen väliin. Vesikauhuinen (rabies) susi voi käydä ihmisen kimppuun. Näin tekee myös vesikauhuinen ihminen -ihminen tosin voi hyökätä toisen ihmisen kimppuun, vaikkei olisi vesikauhua saanutkaan! Suomessa omaksutun käytännön mukaan sellaiset suurpetoyksilöt, jotka liikkuvat toistuvasti talojen pihoilla, pyritään siirtämään talvisaikaan pois.www.vihrealiitto.fi                         www.turunseudunvihreat.fi